Gambino Barber Shop

via G. B. Pioda 8, 6900 Lugano